V2023 - Rev. 14                                                                                                            

 

 

 

 

 

 VEDTÆGTER FOR

 

 

 Ganløse Triatlon & Motion

 


 

 

 

GTM =Klubtræning=Fællesskab=Ejerskab=Socialt samvær

 


 

      VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRIATLON & MOTION

 

§1.         NAVN OG HJEMSTED

1.1          Foreningen er en triatlonklub med navnet "Ganløse Triatlon & Motion".

1.2          Foreningen er stiftet den 17. MARTS 1994 og har hjemsted i Ganløse, Egedal Kommune.

 

 

§2.         FORMÅL

2.1          Det er klubbens formål at fremme interessen for multisport; triatlon, duatlon og beslægtede aktiviteter samt at varetage medlemmernes interesser ved at medvirke til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for udøvelse heraf.

2.2          Dette mål søges nået gennem et aktivt klubarbejde med tilpassede aktiviteter indenfor træning, tema-kurser, klubture, arrangementer og et godt kommunikationsniveau.

 

 

§3.         DETAILMÅLSÆTNING - KLUBPROFIL

3.1          Klubbens detailmålsætning er følgende:

              - Instruktion og træning af idrætsudøvere i triatlon/begyndere.

              - Dygtiggøre øvede triatleter gennem sammenhængende træning.

              - Gøre triatlon til en spændende og afvekslende idræt.

3.2          Målsætningen skal resultere i allround triatleter, der på individuelt niveau både kan svømme/cykle/løbe langt, effektivt og hurtigt samt være motiveret for nye udfordringer.

 

 

§4.         TILHØRSFORHOLD

4.1          GTM er medlem af Triatlon Danmark, TD, under Danmarks Idræts Forbund, og tilslutter sig disses vedtægter.

 

              GTM er medlem af DGI Nordsjælland, under Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

              GTM er medlem af Egedals Idræts Fællesskab

 

Herudover kan klubben ændre medlemskabsstatus af andre forbund, organisationer mv. iflg. en generalforsamlingsbeslutning

 

 

§5.         MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

5.1          Som medlem optages enhver, der vedkender sig indholdet i disse vedtægter, og som aktivt ønsker at arbejde for klubbens formål og detailmålsætning.

5.2          Klubben optager aktive medlemmer uanset alder samt satellit og passive støtte medlemmer. Satellit medlemmers rettigheder er begrænset til at stille op i konkurrencer for klubben, modtagelse af klubbens nyhedsbrev samt deltagelse i temakurser, træningssamlinger, medlemsmøder og generalforsamlinger. Passive støtte medlemmers rettigheder er begrænset til modtagelse af klubbens nyhedsbrev samt deltagelse i temakurser, medlemsmøder og generalforsamlinger.

 5.3         Som æresmedlem kan en enig bestyrelse vedtage at udnævne sådanne personer, der i særlig grad har udført et usædvanligt aktivt arbejde for klubben.

 

 

§6.         KONTINGENT

6.1          Kontingentet fastsættes for 365 dage frem i tiden af bestyrelsen og forslag fremlægges på generalforsamlingen til vedtagelse. Gældende fra generalforsamlingen i indeværende år.

6.2          Kontingentet indbetales løbende 365 dage forud gældende fra indmeldelsestidspunktet.

6.3          Intet medlem kan deltage i træning eller konkurrencer, såfremt vedkommende er i restance. Klubbens kontoudtog med registreret indbetaling for medlemmet er dokumentation for medlemskab.

6.4          Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben ud over pligten til at betale kontingent.

6.5          Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen dele af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

6.6          Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for kontingent.

                           

§7.         UDMELDELSE

7.1          Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretær.

7.2          Ved udmeldelse er klubben ikke forpligtet til at betale kontingent tilbage.

 

 

§8.         EKSKLUSION

8.1          Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når svært belastende forhold gør sig gældende, og når der findes grund hertil.

8.2          Det udelukkede medlem har ret til at anke kendelsen skriftligt på førstkommende generalforsamling.

 

 

§9.         KLUBBENS LEDELSE - BESTYRELSEN

9.1          Klubben ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, som består af mindst 3 medlemmer: Idrætsformand, kasserer, sekretær samt et antal øvrige bestyrelsesmedlemmer i forhold til antal sektioner. Bestyrelsesmedlemmerne skal aktivt deltage i det organisatoriske og administrative arbejde i de på generalforsamlingen nedsatte sektioner. De vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 1(2) og 2(3) medlemmer hvert år, dog tilstræbes det, at idrætsformand og kasserer ikke afgår samtidig. Desuden vælges revisor og revisor-suppleant for 1 år ad gangen. Ved frafald supplerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan finde sted.

9.2          Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede og enige, deriblandt skal idrætsformanden være tilstede, og hvert medlem har 1 stemme.

9.3          Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

 

 

§10.       BESTYRELSEN - RETNINGSLINIER

10.1        Bestyrelsen repræsenterer klubben som sådan og leder og bestyrer dennes anliggender, herunder dens formue.

10.2        Bestyrelsens medlemmer forpligter klubben på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift - mindst 2 fra bestyrelsen. Ved almindelig ekspedition underskriver idrætsformanden på bestyrelsens vegne.

10.3        Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte idrætsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

10.4        Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet hjælp f.eks. instruktør, træner og lignende.

10.5        Det påhviler bestyrelsen at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring.

10.6        På generalforsamlingen kan der nedsættes et antal tema sektioner efter behov.

10.7        Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, dog ydes der godtgørelse for udlæg, herunder telefonudgifter og lignende.

10.8        Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar over for generalforsamlingen.

 

§11.       GENERALFORSAMLING - ORDINÆR

11.1        Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

11.2        Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for 1. kvartal i året, dog afholdt senest d. 1. maj, og indkaldelsen sker ved annoncering på klubbens hjemmeside eller klubbens nyhedsbrev senest 4 uger før generalforsamlingen.

              Dokumentation på generalforsamlingen omfatter kompendium indeholdende dagsorden, mødested, mødetid, budgetforslag samt årsregnskab.

11.3        For den ordinære generalforsamling gælder der følgende dagsorden:

 

 

              1. Valg af dirigent.

              2. Valg af to stemmetællere.

              3. Aflæggelse af beretning - idrætsformand.

              4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

              5. Behandling af indkomne forslag.

              6. Fremlæggelse af budgetforslag og forslag om kontingent.

              7. Valg af bestyrelse i henhold til §9 stk. 1.

              8. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til §9 stk. 1.

              9. Valg til sektioner.

              10. Eventuelt.

 

11.4        Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i klubben.

11.5        Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt således, at de er idrætsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

11.6        Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 14. år, og såfremt man ikke er i kontingentrestance. Klubbens kontraktansatte træner/instruktør, som ikke er aktive og betalende medlem, og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret.

11.7        På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog undtagen ved ændring af vedtægter. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog kan denne også ske skriftligt, når mindst 1 medlem eller bestyrelsen måtte kræve det.

11.8        Til ændring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. 

11.9        Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end én stemme, der skal være godkendt af dirigenten.

11.10      De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i klubbens protokol, der underskrives af såvel dirigenten som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§12.       GENERALFORSAMLING - EKSTRAORDINÆR

12.1        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom bilagt en dagsorden.

12.2        Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 8 uger at afholde ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages varsel.

12.3        Den ekstraordinære generalforsamling er kun gyldig, såfremt 3/4 af de medunderskrevne er mødt.

12.4        De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger der, i henhold til nærværende vedtægter, måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for TD (DIF) har ikke opsættende virkning.

 

 

§13.       REGNSKAB

13.1        Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest 15. februar, hvorefter det reviderede regnskab forelægges den samlede bestyrelse til underskrift. Herefter fremlægges det til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

13.2        Kassereren modtager klubbens indtægter og betaler klubbens ordinære udgifter. Ekstraordinære udgifter, udover budgettet, skal godkendes af bestyrelsen.

13.3        Kassereren har ansvaret for regnskabsførelsen, som sker ved et af bestyrelsen godkendt autoriseret regnskabssystem.

13.4        Kassebeholdningen, udover kr. 500,00, skal henstå på bank-/sparekasse- eller girokonto. Kassereren og idrætsformanden har adgang til konto, og kan uafhængigt af hinanden varetage klubbens interesser. Eventuelle beløb der er henlagt til indkøb af materiel eller andet, kan henstå på en konto med opsigelse. Denne konto skal være klausuleret således, at kun idrætsformanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person kan hæve på kontoen.

 

 

 

 

§14.       KLUBBENS OPLØSNING

14.1        Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

14.2        En beslutning om opløsning af klubben kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 3/4 af disse stemmer for en opløsning.

14.3        Såfremt klubben, på tidspunktet for dens opløsning, ejer midler og materiel, skal disse anvendes til Triatlon Danmarks aktiviteter.

 

Vedtægterne er senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 1. april 2023.

 

Bestyrelsen for Ganløse Tri-Center:

Idrætsformand:     Steffen Mattrup Lund-Hansen

Kasserer:              Niels-Kristian Gleerup

Sekretær:              Pia Mundt

Medlem                 Allan Caseus

Medlem                 Anja Krüger

 

 

Vi takker vore sponsorer

Ganløse Triatlon & Motion

c/o Idrætsformand Steffen M Lund-Hansen, Byåsen 4,, 3660 Stenløse